Polgármester

 

Fülöp Róbert


Telefon: 77/523-101
E-mail: polgarmester@kiskunhalas.hu

 

A polgármester feladatát és hatáskörét a jogszabályok, valamint a képviselő–testület határozza meg.

A polgármester főbb feladatai a Közös Önkormányzati Hivatal (továbiakban KÖH) működésével kapcsolatban:
-a jegyző útján irányítja a KÖH-t, irányítási, működési jogkörében hetente megbeszélést tart az alpolgármester, a jegyző, az aljegyző és a szervezeti egységek vezetői részvételével,
-a jegyző javaslatainak figyelembe vételével meghatározza a KÖH feladatait az önkormányzat munkájának szervezésében, a döntések előkészítésében és végrehajtásában,
-dönt a jogszabály által a hatáskörébe utalt államigazgatási ügyekben, hatósági jogkörökben, egyes hatásköreinek gyakorlását átruházhatja,
-a jegyző kezdeményezésére javaslatot tesz a KÖH belső szervezeti tagozódására, a KÖH munkarendjére, az ügyfélfogadás rendjére,
- saját feladat– és hatáskörébe tartozó ügyekben szabályozza a kiadmányozás, az utalványozás és az ellenjegyzés rendjét,
- a képviselő–testület döntéseivel összhangban irányítja az önkormányzati vagyonnal kapcsolatos gazdálkodást,
- összehangolja mindazon feladatokat, amelyek a képviselő–testület és a bizottságok munkájával összefüggnek, részt vesz a szakmai egyeztetésekben, figyelemmel kíséri és segíti, valamint ellenőrzi a bizottságok döntéseinek végrehajtását,
- gyakorolja a munkáltatói jogokat a jegyző tekintetében,
- A polgármester egyetértési jogot gyakorol a KÖH vezetőinek megbízása és a vezetői megbízás visszavonása, valamint a köztisztviselők kinevezése és jutalmazása tekintetében, kivéve  Harkakötönyi és Pirtói Kirendeltségeken dolgozó köztisztviselők tekintetében.

 

A polgármester saját feladatai:

- közvetlenül irányítja a város fejlesztésével kapcsolatos operatív feladatok (pályázatok előkészítése, bonyolítása, kivitelezés előkészítése, műszaki ellenőrzés biztosítása, stb.) ellátását végző köztisztviselő munkáját,
- közvetlenül irányítja a testvérvárosi kapcsolatok ápolásával, az önkormányzati rendezvények szervezésével összefüggő feladatokat ellátó köztisztviselő, illetve intézmények tevékenységét,
- a költségvetési gazdálkodás körében – a képviselő-testület általános vagy egyedi felhatalmazása alapján – pénzügyi kötelezettséget vállal,
- kizárólag polgármesteri hatáskörbe tartozik a kötelezettségvállalás:
 a munkáltatói jogköre gyakorlásával összefüggésben az alkalmazási okirat aláírása,
-Közvetlen irányítása alatt végzi feladatát a főépítész.

 

Polgármester átruházott hatáskörben végzett feladatai:

-engedélyezi a város címerének  felhasználását,
-engedélyezi Kiskunhalas  város nevének használatát,  
-dönt a  város kiemelkedő személyisége elhalálozása esetén a város „saját halottjának“  nyilvánításáról,
-az önkormányzat által alapított gazdasági társaságokban a képviselő-testület tulajdonosi jogosítványait gyakorolja,
-az önkormányzati vagyont érintő hatósági eljárásban a tulajdonost megillető nyilatkozattételi jogot, továbbá a közigazgatási és bírósági eljárásban a képviselő-testületet  képviseli. Az önkormányzat jogi képviseletének biztosításáról  gondoskodik,
-jogosult a hatáskörrel rendelkező szerv döntése alapján a  vagyonhasznosítási jogügyletek, bérleti szerződések  megkötésére,
-jogosult az önkormányzati vagyonbiztosítási szerződésének  megkötésére,
-jogosult az önkormányzati tűzvédelmi, munkavédelmi  és biztonságtechnikai szerződések megkötésére,
-dönt az ingatlan-végrehajtás során a végrehajtás alá vont ingatlanra  vonatkozóan az elővásárlási jogról 3 millió forint értékhatárig,
-jogosult az önkormányzat nevében  pályázatot benyújtani abban az esetben, ha az önkormányzati önerőt nem igényel és az elnyert támogatás  a későbbiekben  működési többletköltséget nem eredményez,
-normatív és helyi lakásfenntartási támogatást nyújt,
-átmeneti segélyt biztosít,
-az aktív korú nem foglalkoztatott személyek részére biztosítandó legalább 30 munkanap időtartamú foglalkoztatás megszervezésével kapcsolatos feladatokat lát el,
-krízishelyzet esetén (pl. elemi kár, családfenntartó halála, súlyos hosszantartó betegség stb.) kivételes méltányosságból átmeneti segélyt állapíthat meg,
-közérdekű feladat megoldására  ajánlattétel mellőzésével egyedi elbírálás alapján jelöli ki azt a lakásbérlőt, akinek átmeneti elhelyezéséhez jelentős önkormányzati érdek  fűződik,
-dönt az önkormányzati lakásvásárlás részletfizetés engedélyezéséről,
-ellátja a közterület-használat engedélyezésével kapcsolatos I. fokú hatósági feladatokat,
-ellátja a rendkívüli gyermekvédelmi támogatással kapcsolatos hatáskört,
-a helyi védelemben részesülő épületek felújításához vissza nem térítendő önkormányzati támogatást nyújt, gondoskodik a közterületek szervezett, rendszeres tisztántartásáról, portalanításáról, általános jellegű takarításáról, síkosság-mentesítéséről, a szilárd burkolatú utak tisztántartásáról, szeméttárolók kihelyezéséről, ürítéséről  az erre a célra létrehozott szervezetek útján,
-jogosult  a költségvetési rendeletben meghatározott keret terhére intézkedést tenni,
-jogosult a behajthatatlan követelés  törlésére a mindenkori  költségvetési törvényben meghatározott  értékhatárig.

 

A polgármester tartós távollétében, illetve akadályoztatása esetén a polgármestert az alpolgármester helyettesíti, megilletik a polgármester jogosultságai, kiadmányozás tekintetében a polgármester neve mellett „h” jelzéssel kiadmányoz.