KÖZNEVELÉS ÉS MŰVELŐDÉS

Közművelődési és partnervárosi referens: Juhász Gábor


Telefon: 77/ 523 - 152
E-mail: muvoszt@kiskunhalas.hu, juhasz.g@kiskunhalas.hu

Feladata:

-előkészíti és lebonyolítja az önkormányzati díjak, oklevelek és elismerő címek, valamint díszoklevelek átadását,
-előkészíti és koordinálja a nemzeti ünnepek városi rendezvényeit, valamint előkészíti az önkormányzat által szervezett és megrendezett városi ünnepségeket,
-szervezi a tisztségviselők programját, koordinálja az önkormányzati és a külső kapcsolataikat,
-együttműködik a Hivatal érintett osztályaival a különböző önkormányzati rendezvények, ünnepségek szervezésében, lebonyolításában,
-kapcsolatot tart a helyi és országos írott és elektronikus médiával,
-előkészíti az önkormányzat által alapított közalapítványokkal kapcsolatban meghozandó alapítói döntéseket és közreműködik azok végrehajtásában,
-közreműködik az önkormányzat által fenntartott közoktatási, közgyűjteményi és közművelődési intézmények szervezetek létesítésével, átszervezésével, irányításával, működésével, ellenőrzésével kapcsolatos feladatok ellátásában,
-szervezi az önkormányzat közoktatási, közgyűjteményi, közművelődési és sport szakmai feladatait,
-előkészíti a gyermekek óvodába, való felvételét,
-nyilvántartást vezet az óvodáskorú gyermekekről,
-szakmai támogatást nyújt az önkormányzat fenntartásában lévő közoktatási, közgyűjteményi és közművelődési intézmények és szervezetek feladatainak ellátásához,
-feladatköréhez kapcsolódóan elkészíti a jogszabályokban előírt elemzéseket és fejlesztési terveket, gondoskodik azok rendszeres felülvizsgálatáról,
-döntésre, felülvizsgálatra előkészíti a köznevelési Önkormányzati Minőségirányítási Programot,
-feladatkörében végzi jogszabályok alapján az intézmények törvényességi ellenőrzését, előkészíti, koordinálja a szakértők tevékenységét a szakmai ellenőrzések alkalmával,
-a pályázati kiírás megjelenését követően közreműködik az intézményvezetők kinevezésével kapcsolatos eljárásokban,
-gondoskodik az óvodai és iskolai kötelező adatszolgáltatás teljesítéséről, továbbá felülvizsgálja a normatív állami támogatás igényléséhez és elszámolásához az intézmények mutatószámokról készített adatait,
-gondoskodik a közoktatásra vonatkozó közérdekű adatok nyilvánosságra hozataláról,
-elkészíti az csoport feladatköréhez kapcsolódó támogatások folyósításához szükséges támogatási szerződéseket és szakmai szempontból ellenőrzi a támogatások szerződésben meghatározott módon történő felhasználását,
-figyelemmel kíséri a csoport feladatkörébe tartozó pályázatokat, s a képviselő-testületi, valamint bizottsági döntéseknek megfelelően közreműködik a pályázati anyagok elkészítésében,
-elvégzi az állami sportinformációs rendszerrel kapcsolatos adatszolgáltatási kötelezettséggel összefüggő feladatokat,
-javaslatot tesz az önkormányzat diák-és szabadidősporttal kapcsolatos feladatainak ellátásához biztosított céltámogatás felhasználására,
-feladatkörében segíti a város intézményeinek, szervezeteinek, egyesületeinek tevékenységét,
-megszervezi a tisztségviselők és az önkormányzati delegációk hivatalos útjait,
-a tisztségviselők részére a külföldi és belföldi hivatalos találkozókon, fogadásokon intézi a protokollal kapcsolatos feladatokat,
-összeállítja, rendszerezi a hazai és külföldi látogatásokhoz, tárgyalásokhoz szükséges, illetve kommunikációs háttéranyagokat,
-ellátja az önkormányzat testvér- és partnervárosi kapcsolataival (kulturális, művészeti, sport, stb.) összefüggő feladatokat,
-közreműködik az önkormányzat turisztikai és idegenforgalmi hosszú távú koncepciójának előkészítésében és végrehajtásában,
-segíti az önkormányzat ügyintézőit az idegen nyelven történő ügyintézésben,
-előkészíti, előterjeszti és végrehajtja az Önkormányzat ifjúságpolitikával kapcsolatos döntéseit,
-előkészíti, előterjeszti és végrehajtja az önkormányzat média és kommunikációs szolgáltatásokkal kapcsolatos döntéseit.