KÖZNEVELÉS ÉS MŰVELŐDÉS

Közművelődési és partnervárosi referens: Juhász Gábor


Telefon: 77/ 523 - 152
E-mail: muvoszt@kiskunhalas.hu, juhasz.g@kiskunhalas.hu

 

- Előkészítik és lebonyolítják az önkormányzati díjak, oklevelek és elismerő címek, valamint díszoklevelek átadását.
- Előkészítik és koordinálják a nemzeti ünnepek városi rendezvényeit, valamint előkészíti az önkormányzat által szervezett és megrendezett városi ünnepségeket.
- Szervezik a tisztségviselők programját, koordinálják az önkormányzati és a külső kapcsolataikat.
- Együttműködnek a Hivatal érintett osztályaival a különböző önkormányzati rendezvények, ünnepségek szervezésében, lebonyolításában.
- Kapcsolatot tartanak a helyi és országos írott és elektronikus médiával.
- Előkészíti az önkormányzat által alapított közalapítványokkal kapcsolatban meghozandó alapítói döntéseket és közreműködik azok végrehajtásában.
- Közreműködik az önkormányzat által fenntartott közoktatási, közgyűjteményi és közművelődési intézmények szervezetek létesítésével, átszervezésével, irányításával, működésével, ellenőrzésével kapcsolatos feladatok ellátásában.
- Szervezi az önkormányzat közoktatási, közgyűjteményi, közművelődési és sport szakmai feladatait.
- Előkészíti a gyermekek óvodába, való felvételét.
- Nyilvántartást vezet az óvodáskorú gyermekekről.
- Szakmai támogatást nyújt az önkormányzat fenntartásában lévő közoktatási, közgyűjteményi és közművelődési intézmények és szervezetek feladatainak ellátásához.
- Feladatköréhez kapcsolódóan elkészíti a jogszabályokban előírt elemzéseket és fejlesztési terveket, gondoskodik azok rendszeres felülvizsgálatáról.
- Döntésre, felülvizsgálatra előkészíti a köznevelési Önkormányzati Minőségirányítási Programot.
- Feladatkörében végzi jogszabályok alapján az intézmények törvényességi ellenőrzését, előkészíti, koordinálja a szakértők tevékenységét a szakmai ellenőrzések alkalmával.
- A pályázati kiírás megjelenését követően közreműködik az intézményvezetők kinevezésével kapcsolatos eljárásokban.
- Gondoskodik az óvodai és iskolai kötelező adatszolgáltatás teljesítéséről, továbbá felülvizsgálja a normatív állami támogatás igényléséhez és elszámolásához az intézmények mutatószámokról készített adatait.
- Gondoskodik a közoktatásra vonatkozó közérdekű adatok nyilvánosságra hozataláról.
- Elkészíti az csoport feladatköréhez kapcsolódó támogatások folyósításához szükséges támogatási szerződéseket és szakmai szempontból ellenőrzi a támogatások szerződésben meghatározott módon történő felhasználását.
- Figyelemmel kíséri a csoport feladatkörébe tartozó pályázatokat, s a képviselő-testületi, valamint bizottsági döntéseknek megfelelően közreműködik a pályázati anyagok elkészítésében.
- Elvégzi az állami sportinformációs rendszerrel kapcsolatos adatszolgáltatási kötelezettséggel összefüggő feladatokat.
- Javaslatot tesz az önkormányzat diák-és szabadidősporttal kapcsolatos feladatainak ellátásához biztosított céltámogatás felhasználására.
- Feladatkörében segíti a város intézményeinek, szervezeteinek, egyesületeinek tevékenységét.
- Megszervezi a tisztségviselők és az önkormányzati delegációk hivatalos útjait.
- A tisztségviselők részére a külföldi és belföldi hivatalos találkozókon, fogadásokon intézi a protokollal kapcsolatos feladatokat.
- Összeállítja, rendszerezi a hazai és külföldi látogatásokhoz, tárgyalásokhoz szükséges, illetve kommunikációs háttéranyagokat.
- Ellátja az önkormányzat testvér- és partnervárosi kapcsolataival (kulturális, művészeti, sport, stb.) összefüggő feladatokat.
- Közreműködik az önkormányzat turisztikai és idegenforgalmi hosszú távú koncepciójának előkészítésében és végrehajtásában.
- Segíti az önkormányzat ügyintézőit az idegen nyelven történő ügyintézésben.
- Előkészíti, előterjeszti és végrehajtja az Önkormányzat ifjúságpolitikával kapcsolatos döntéseit.
- Előkészíti, előterjeszti és végrehajtja az önkormányzat média és kommunikációs szolgáltatásokkal kapcsolatos döntéseit.