Jegyző

 

Komlósné Dr. Fekete Anikó

Kiskunhalas Közös Önkormányzati Hivatal, Hősök tere 1. I. em. 106-107.
Telelefon.: 77/523-105
E-mail: jegyzo@kiskunhalas.hu

A jegyző a Közös Önkormányzati Hivatal ( továbbiakban: KÖH) vezetője, aki szakmailag felelős a KÖH működéséért. Tevékenysége során felelős a közérdeknek és a jogszabályoknak megfelelő, szakszerű, pártatlan és igazságos, színvonalas ügyintézés szabályainak megfelelő ellátásáért.

Feladata:

-gondoskodik az önkormányzat működésével kapcsolatos feladatok ellátásáról,
-vezeti a Közös Önkormányzati Hivatalt, megszervezi annak munkáját,
-döntésre előkészíti a polgármester hatáskörébe tartozó államigazgatási ügyeket,
-dönt azokban a hatósági ügyekben, amelyeket a polgármester ad át,
-dönt a hatáskörébe utalt ügyekben, szabályozza a kiadmányozás rendjét,
-a testületek működésével kapcsolatban összehangolja az előkészítő munkát, gondoskodik a törvényességről, a jogszabályok, önkormányzati rendeletek, határozatok rendelkezéseinek betartásáról,
-figyelemmel kíséri az előterjesztések, döntési tervezetek előzetes bizottsági megtárgyalását,
-figyelemmel kíséri a testületi ülések menetét törvényességi szempontból,
-gondoskodik a jegyzőkönyvek pontos vezetéséről, a döntések eljuttatásáról az érintettek részére, tanácskozási joggal részt vesz a képviselő-testület és a képviselő-testület bizottságainak ülésén,
-rendszeresen tájékoztatást ad a képviselő-testületnek, bizottságoknak, polgármesternek az önkormányzat munkáját érintő jogszabályokról tájékoztatja a képviselő-testületet a KÖH munkájáról és az ügyintézésről.

 KÖH működésével kapcsolatban:

-a KÖH belső szervezeti egységei útján, a jogszabály által a hatáskörébe utalt hatósági jogköröket ellátja,
-a KÖH belső szervezeti tagozódására, munkarendjére és az ügyfélfogadás rendjére javaslatot készít a polgármesternek,
-a hatáskörébe tartozó ügyekben szabályozza a kiadmányozás, az ellenjegyzés és az utalványozás rendjét,
-gyakorolja a munkáltatói jogokat a KÖH dolgozói tekintetében,
-irányítja a személyzeti munkával kapcsolatos feladatokat,
-irányítja a dolgozók szakképzését,
-vezeti, összehangolja és ellenőrzi a KÖH belső szervezeti egységeiben folyó munkát,
-elkészíti a KÖH tevékenységéről szóló beszámolót,
-irányítja a KÖH gazdálkodási tevékenységét,
-gondoskodik a törvényességi ellenőrzést szolgáló, az önkormányzatot és szerveit érintő dokumentumoknak a közigazgatási hivatalhoz történő felterjesztéséről.
-a KÖH-hoz érkező ügyiratokat szignálja,
-vezeti az apparátusi értekezletet,
-közvetlenül elszámoltatja az osztályvezetőket  az osztályok  napi feladatinak végrehajtásáról.

A jegyzőt távollétében az aljegyző helyettesíti, aki a jegyző által meghatározott feladatokat látja el.

 

Letölhető E-nyomtatványok (ÁNYK)

Kiskunhalas Város Önkormányzat:
Közigazgatási döntés (határozat vagy végzés) bírósági felülvizsgálata

Kiskunhalasi Közös Önkormányzati Hivatal:
A Kiskunhalasi Közös Önkormányzati Hivatal hivatalához a közigazgatási és munkaügyi biróságtól érkező iratok

Kiskunhalas Város Jegyző:
Közigazgatási döntés (határozat vagy végzés) bírósági felülvizsgálata